Nasi podopieczni ...

Stowarzyszenie Beagle w Potrzebie. Los pokrzywdzonych zwierząt nie jest nam obojętny, jesteśmy po to, aby pomagać.

Jaga to pięcioletnia sunia odebrana z pseudo hodowli.... Spokojna, łagodna, może zamieszkać z dziećmi...

Spragniony kontaktu z człowiekiem, spokojny, stateczny, pies w sile wieku...

Spokojna, trochę nieśmiała, musi człowieka lepiej poznać, aby nabrać zaufania...

Ozzy ma siedem lat, został zabrany razem z sześciorgiem swoich braci i sióstr, z miejsca, gdzie skazane były na nędzną egzystencję w błocie, zimnie, na deszczu, mrozie i palącym słońcu. ....

Statut Stowarzyszenia Beagle w Potrzebie

 
STATUT STOWARZYSZENIA
BEAGLE W POTRZEBIE
(tekst jednolity październik 2018)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE BEAGLE W POTRZEBIE”, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania, upowszechnianie zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzy o prawach zwierząt, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jejkowice.
§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i innych osób fizycznych.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.
3. Stowarzyszenie może posiadać logo, godło, itp.
4. Stowarzyszenie może posiadać własny serwis internetowy.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA:

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym, chorym zwierzętom.
2. Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt.
3. Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających humanitarnemu traktowaniu zwierząt.
4. Współpraca i wspieranie organizacji lub osób fizycznych podejmujących działania mające na celu pomoc zwierzętom.
§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. Współpracy i wspierania placówek, organizacji i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym
2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji.
3. Realizowanie programu identyfikacji elektronicznej
4. Pomoc w znajdowaniu tymczasowych i stałych opiekunów zwierząt, opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych, monitorowanie zwierząt w nowych domach.
5. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych, karm i innych przedmiotów na rzecz zwierząt wymagających opieki i pomocy.
6. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących praw zwierząt, przyczyn bezdomności, sposobów rozwiązywania tego problemu i korzyści płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji.
7. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, oraz ich zaniedbywania
8. Podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt
9. Współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt
10. Współpracę z władzami samorządowymi miast i gmin.
11. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.
12. Współpracę z lecznicami, lekarzami weterynarii, behawiorystami w zakresie wymienionym w celach Stowarzyszenia
14. Organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych i happeningów.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych i korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia i mogą być członkami jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz cudzoziemcy posiadający stałe zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, oraz:
1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
3. Może składać wnioski, skargi, pisma, zażalenia i zapytania kierowane do władz Stowarzyszenia.
4. Posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia.
5. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Wspierania i współdziałania z władzami Stowarzyszenia.
5. Bronienia dobrego imienia Stowarzyszenia.
6. Humanitarnego traktowania zwierząt oraz przestrzegania zapisu ustawy o ochronie zwierząt.
§ 16

1. Prawa opisane w § 14 przysługują członkom w przypadku uregulowania składek na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 14 i jest zwolniony ze składek członkowskich.
3. Członek honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego określone w § 14 i jest zwolniony ze składek członkowskich.
§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
3. Wykreślono
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 20

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt 2-3 ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
W przypadku określonym w § 22 ust. 2 pkt 2 – 3 Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi lub za pomocą poczty elektronicznej, na wcześniej podany przez członka adres e-mailowy, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować w ilości co najmniej 7 uczestników.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania
- chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej
3) W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający, jak również zaproszeni goście.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków obecnych.
8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
10. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§ 23

ZARZĄD
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika lub Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i do 2 innych członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich.
6) udzielanie i cofanie pełnomocnictw
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
8) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
6. Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
§ 24

KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego wybranych w drodze głosowania Walnego Zgromadzenia, i od 1 do 3 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walne Zgromadzenie,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

4. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna jest Władzą Stowarzyszenia, niezależną od Zarządu i nie podlegającą Zarządowi w zakresie wykonywania zadań, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu, również w II terminie, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1) Składek członkowskich.
2) Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
3) Dotacji, ofiarności publicznej i subwencji.
4) Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.
3. Majątek stowarzyszenia jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d) kupowania towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 27

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.